1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu SUTU – výroba a prodej

oblečení jsou platné od 1. 1. 2018.

1.2.Tyto obchodní podmínky upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odstavec 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemné vztahy tj. práva a povinnosti smluvních stran vznikající při uzavření kupní smlouvy v rámci prodeje v tomto internetovém obchodě, tj.prodávajícího a kupujícího.

Podnikatel: Eliška Hejdová

Sídlo: Zálešná VII 5857, Zlín, 76001

IČ: 03753263

Tel: + 420 775 933 640

Email: info@sutu.cz

1.3. Kupujícím se rozumí osoba, jež uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ke zboží nabízenému

prodávajícím v internetovém e-shopu na adrese: https://www.sutu.cz nehledě na to, zda je

kupujícím podnikatel či spotřebitel.

 1. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou obou smluvních stran.

2.2. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání.

2.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností.

2.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2.5. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu na jeho předchozí žádost.

2.6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Na poskytnutí dárku prodávajícím kupujícímu se vztahuje § 2992 občanského zákoníku, neboť

prodávající obohacuje kupujícího s úmyslem ho obdarovat bez úmyslu se právně vázat.

2.7. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 1. Platební podmínky, cena zboží, doručení a převzetí zboží, osobní odběr

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2215250807/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího”);

DOPORUČENÍ PRO KUPUJÍCÍHO: Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je kupující povinen o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo prodávajícího na e-mailu info@sutu.cz, v závislosti na druhu kupujícím vybrané přepravy.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.9. Zákazník má možnost výměny nenošeného zboží s cedulkou a fakturou do 14 dnů ode dne převzetí za jiné zboží. Peníze při výměně zboží prodávající nevrací.

 1. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

4.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Je-li objednávka rozdělena do několika zásilek, běží lhůta od doručení poslední z nich.

4.2. Do oznámení o odstoupení od smlouvy kupující uvede tyto údaje:

 • Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
 • Datum obdržení:
 • Jméno a příjmení kupujícího:
 • Adresa kupujícího:
 • Číslo objednávky nebo faktury
 • Číslo účtu k vrácení kupní cenuy
 • Tel. kontakt:
 • Datum:
 • Podpis kupujícího: (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat na adresu:

Eliška Hejdová, Zálešná VII, 5857, 76001 Zlín

4.3. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícího. 4.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Prodejce vrací celou částku, kterou od kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dopravu při prvním dodání zboží kupujícímu. Náklady spojené s navrácením zboží zpět prodejci nese kupující. Při odstoupení od kupní smlouvy neakceptuje prodávající zboží vrácené prostřednictvím dopravy s dobírkou.

4.6. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. 4.7. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

4.8. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského

zákoníku v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 1. Reklamační řád

5.1. Tento reklamační řád upravuje ve smyslu § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a ve smyslu § 2085 a násl. občanského zákoníku práva a povinnosti mezi prodávajícím Eliška Hejdová, IČ 03753263 (dále jen „prodávající“), která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a kupujícím, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“), zejména pak rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“).

5.2. Prodávající musí objednané zboží kupujícímu dodat bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo

obvyklými tak, aby bylo možné věc po stanovenou dobu používat podle účelu smlouvy. Zboží je

vadné, není-li v ujednaném množství, jakosti a provedení. Reklamovat nelze vady, které kupující sám způsobil (nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem či mechanickým poškozením zboží) nebo o kterých již při koupi věděl. To platí i u vad, kvůli kterým se s prodávajícím dohodl na snížení ceny zboží.

5.3. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení věci.

5.4. Při reklamaci musí být reklamované zboží zbaveno všech nečistot. Pokud bude znečištěno nebo nebude kompletní, nebude převzato k reklamaci.

5.5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada.

5.6. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

 1. Záruka za jakost

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové,

které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě

reklamy prodávajícího

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto

druhu obvykle používá

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

6.2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

6.3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 1. Způsob uplatnění reklamace

7.1. Reklamaci lze uplatnit písemně zasláním zboží na adresu Eliška Hejdová, Zálešná VII, 5857, Zlín, 76001.

7.2. V případě zaslání reklamace je nutné reklamované zboží důkladně zabezpečit, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození. Balík by měl obsahovat kompletní reklamované zboží (včetně veškerého příslušenství), kopii dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího.

7.3. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu reklamační protokol, neboli potvrzení o uplatnění

reklamace. Protokol obsahuje datum zahájení reklamačního řízení a způsob vyřízení reklamace, který kupující vyžaduje. Dále datum koupě daného zboží, popis stavu zboží v době uplatnění reklamace a způsob, jakým bude kupující l informován o vyřízení reklamace.

7.4. U spotřebního zboží činí doba, po kterou prodávající kupujícímu odpovídá za vady, 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna během této lhůty.

7.5. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do tří pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. Reklamační lhůtu lze dohodou stran prodloužit. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

7.6. Reklamace je vyřízena tehdy, když o tom prodávající vyrozumí kupujícího.

7.7. Společně se zbožím předá prodávající kupujícímu i potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy, případně zdůvodnění, proč reklamace nebyla přijata.

7.8. Náklady spojené s dopravou zboží budou kupujícímu prodávajícím uhrazeny za předpokladu, že reklamace bude oprávněná.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Vyřizování stížností kupujících- spotřebitelů prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy: info@sutu.cz.

8.2. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího – spotřebitele zašle prodávající na

elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo00020869, internetová adresa www.coi.cz.

8.4. Rovněž je možné při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem využít on-line platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a fakturační adresa (dále jako „osobní údaje”).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Prodej zboží prodávajícím podléhá dozoru živnostenského úřadu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je pro tyto případy Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.1.2018

Nakládaní s osobními údaji

1.  INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1.1  Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijal živnostník Eliška Hejdová IČO:03753263, se sídlem Zálešná VII 5857, Zlín 76001 prodávající.

1.2  Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů:

(i) uživatelů webových stránek www.sutu.cz (dále jen „webové stránky“), a to registrovaných i neregistrovaných uživatelů (dále jen „kupující“), a

(ii) kupující, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku .

1.3  Prodávající působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2.  JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1  Údaje poskytnuté uživateli a zákazníky. Prodávající zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Zpracovávány jsou osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci (založení uživatelského účtu) nebo při vytvoření vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, doručovací a případně i fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a platební údaje.

2.2  Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává prodávající za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.3  Prodávající nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

2.4  Nákup či registraci na webových stránkách mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

3.  PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1  Pro vyřízení vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi společností prodávajícím a kupujícím, využíváme vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme vyřídit vaši objednávku.

3.2  Pro nabídku našich produktů a propagaci oděvní značky SUTU formou obchodních sdělení využíváme především vaši e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas nám udělujete v průběhu objednávky, registrace nebo přihlášením k odběru newsletteru. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo jinou formou uvedenou v těchto pravidlech.

3.3  Pro zlepšení kvality a přizpůsobení obsahu webových stránek zpracováváme při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je zejména v případě cookies třetích stran možné pouze na základě vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává oděvní značka SUTU statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. 

4.  ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1  Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

(i) kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

(ii) kontaktováním oděvní značky SUTU prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v těchto pravidlech.

4.2  Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že ukládání cookies zakážete, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. 

5.  KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1  V prvé řadě osobní údaje zpracovává Eliška Hejdová se závazkem k mlčenlivosti.

5.2  Oděvní značka SUTU dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro SUTU pro účely a způsobem, které SUTU stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které oděvní značka SUTU využívá patří.

– přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., PPL CZ s.r.o.

.  JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?  

6.1  Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům či uživatelům do doby, než zrušíte jejich odběr nebo odvoláte váš souhlas. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 3 let od udělení souhlasu. Poté vás odevní značka SUTU vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.

6.2  Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává SUTU po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies ve svém prohlížeči.

6.3  Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí SUTU pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na SUTU vztahují.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?  

7.1  V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na SUTU a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které SUTU zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo SUTU.

Přístup k údajům, které jste poskytli SUTU, ať již v průběhu registrace nebo nákupu. V případě uplatnění tohoto práva vám SUTU potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může SUTU správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš uživatelský účet.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že SUTU zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již SUTU nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek SUTU vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od SUTU  k jinému subjektu, kdy SUTU předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

7.2  Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností SUTU se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. BEZPEČNOST

8.1  SUTU dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). SUTU klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2  Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany SUTU pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1  S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na SUTU e-mailem na adresu info@sutu.cz

10. ÚČINNOST

10.1 Tato pravidla jsou účinná od 1.1. 2018.